Lgr 2011

aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Klicka för att läsa mer om Pennvässaren

Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska

Redan i årskurs 3 ska eleverna kunna skriva berättelser med en tydlig handling och skapa litterära gestalter. I årskurs 9 blir kraven mer specifika.

Struktur för att öka skrivandemålen

MaketeMetoden i Pennvässaren har en tydlig koppling till Lgr 11 och skapar förutsättningar för att målen ska kunna uppnås. Metodiken tar sin utgångspunkt i spelfilmens struktur och gestaltning, där barn och ungdomar redan har stor kunskap. Att använda spelfilmen som hjälp för att utveckla skrivandet gör att vägen mot måluppfyllelsen blir lustfylld för både elever och lärare.

Tidningsartiklar

pdfÖstgötakorrespondenten19 oktober 2011

pdfGrundskoletidningen/Handledarskap Vår 2011

pdfArgument katalog Höst 2011

pdfUtvärdering av fortbildning Höst 2011

pdfAffisch/Flyer

hinderbanaberg_ny001.jpg
Bild: Den befolkade utvecklingskurvan
Pennvässaren © Veronica Grönte & Studentlitteratur 2002

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Berättande texter och sakprosatexter
[…] "Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar."

I lgr 11 ställs alltså helt nya krav på läraren, eftersom elevernas kunskap i berättandets struktur och gestaltning bedöms redan i åk 3.

Röst från Barbro Alvtegen - Huskvarna, lärare årskurs 1-3:
- För det första vill jag säga att jag hade önskat mig den här fortbildningskursen för 20 år sedan! För det andra vill jag säga att jag är väldigt irriterad över att jag inte kommit på det här själv! Så enkelt, så genialt! Arbetssättet som jag inspirerats av är konkret och på samma gång fantasieggande. Eleverna blir väl förtrogna med berättandets uppbyggnad. När systemet avslöjats har eleverna möjlighet att komma vidare i sitt skrivande och fantasin kan flöda.[...] Det är numera aldrig någon elev som säger "jag vill inte" eller "jag kan inte" skriva." (Referens från 1998.) Läs mer.

g_ver_gatan__cirkel018.jpg
Gå-över-gatan & Cirkelberättelsen
© Veronica Grönte och Argument Förlag 2002

Centralt innehåll i årskurs 4-6

Berättande texter och sakprosatexter
[...] "Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger."

Röst från Hanna Lönegård - Eslöv, rektor årskurs F-6:
- Jag har aldrig tidigare varit med om detta - att alla lärare känner entusiasm över samma kompetensutveckling. Oavsett om en lärare har arbetat i 30 år eller är nyutbildad är reaktionen densamma - en jättebra fortbildning! Lärare med lång yrkeserfarenhet menar att detta är en kompetensutveckling man sökt efter under många år men inte funnit förrän nu. "Hur fick du tag på henne?" frågar de mig som om de nu äntligen hittat den hemliga koden - "Sesam öppna dig".(Referens från 2009.) Läs mer.

Krav för betyg E - åk 9

[…] "De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. De innehåller enkla gestaltande beskrivningar, viss språklig och stilistisk variation samt berättargrepp och textbindning av enkel karaktär. I sina texter använder eleven med säkerhet grund- läggande delar av språkets normer samt anpassar på ett enkelt sätt innehåll, struktur, ord och begrepp till olika texttyper och genrer. Eleven använder med viss säkerhet olika hjälpmedel för skrivande och gör enkla bearbetningar av sina texter mot ökad uttrycksfullhet, tydlighet och kvalitet. Utifrån givna kriterier avger eleven enkla konstruktiva omdömen om egna och andras texter.

Röst från Christer Ullemark - Vaggeryd, lärare årskurs 7-9:
- Kunskapen och strukturen har gett mina elever en "kick-off" inför skrivprojekt, och hjälp till dem som ej utvecklas. Slentrianskrivarna har fått ett lyft. De säkra eleverna har utvecklat ett ökat intresse för "teknikaliteter"Att föra in dramaturgin i skrivandet som en genomtänkt tanke med handfast material som stöd - underlättar i inledningsskedet.

Tidigare nådde duktiga elever bra resultat, men det var trots min undervisning, de tände på uppgiften och utvecklade den utan mitt direkta stöd. De som hade det svårare kunde jag inte peppa på något riktigt bra sätt.

Nu ger jag eleverna ett verktyg som lyfter skrivandet och som skapar en ökad trygghet i arbetet. Jag har nu lättare att hitta inspirationsingångar till alla elever. Metodiken ger läraren och eleven frihet i arbetet och den skapar en naturlig grund för ett aktivt lärande. (Referens från 1998.) Läs fler.

Krav för betyg C - åk 9

[…] "De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningaroch berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

Krav för betyg A - åk 9

[…] "De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad. […] Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt."

Röst från Karolina Lundström, Charlotta Lundström
och Cathrin Back - Umeå, årskurs 7-9
:
- Elever, som genom sitt ofta stora TV- och filmtittande redan är bekanta med den dramaturgiska modellen, kan med hjälpa av Veronica Gröntes material på ett enkelt sätt applicera dramaturgin på sitt eget skrivande. Därmed kan elevens eget skrivande utvecklas. Vi kom på att just detta arbetssätt skulle passa bra att använda i t.ex historia, där man kan låta eleverna forska och utforma historiska karaktärer. (Referens från 1999.) Läs fler referenser.

C-uppsats - Luleå tekniska universitet 2003

Bygga berättelser med dramaturgin som verktyg /Carola Siekas
Metodiken i Pennvässaren är utgångspunkten.

Sammanfattning:
"Syftet med undersökningen var att ta reda på vad som hände med strukturen i elevernas berättelser efter att de hade fått bygga berättelser med dramaturgin som verktyg. Undersökningen genomfördes i en årskurs fem med 14 elever, varav 7 var flickor och 7 var pojkar. Eleverna skrev två berättelser var. Undersökningen började med att varje elev skrev en berättelse. Lektionerna som följde bestod av dramatiserande, fantiserade och skrivande. Vid olika lektioner låg fokus på olika byggstenar i berättelser. Eleverna fick använda en textanalys som synliggjorde den dramatiska berättelsens byggstenar.

Textanalysen användes sedan som disposition till den andra berättelsen som eleverna skrev. Jag textanalyserade elevernas berättelser och fann att såväl enskilda elever som den utvalda gruppen i stort utvecklade sina berättelser. Alla lektioner bidrog till resultatet. […] Eleverna lärde sig hur de skulle bygga berättelser."

Kompetensutveckling & Skapande skola

Processinriktad kompetensutveckling och Skapande-skola-projekt arrangeras på din skola.
Läs referenser.
Kontakta Veronica Grönte för mera information.
073-90 12 12 5  veronica@makete.se

MaketeMetoden i Pennvässaren / Upphovsrätten

Ja, vad gäller? Hur kan övningarna, bilderna och kopieringsunderlagen användas?
Läs mera om upphovsrätten här.

Material att hämta från MaketeMetodens hemsida

Lumumma och Takete - skapa trovärdiga karaktärer
Skapa karaktär
- bygg en väl sammansatt karaktär
Utveckla en karaktär - arbeta steg för steg

Konflikt - låt berättelsen få framåtrörelse
Den röda tråden
- skapa mening och sammanhang
Hinderbana och spänning
- fånga läsaren

Korta berättelser - arbeta steg för steg / alla åldrar
Långa berättelser - berätta tillsammans i klassen
Hinderschema
- få hjälp med strukturen

Gestaltning
- skapa liv i karaktär och miljö
Bildkort - inspireras av bildkort
Saga och film - jämför skrivandet med spelfilmen

Berättar-10:an
- bygg en berättelse av svar på 10 frågor
Författarskola - pröva metodiken steg för steg / färdiga lektioner 
Skolbio
- vidga textbegreppet, jämställ boken och filmen

Respons - använd dramaturgins begreppsapparat när respons ges
Varning för beröm - beskriv, beröm inte!
Läsförståelse - använd dramaturgin för att gynna läsförståelsen

Saga och film - låt spelfilmen förklarar berättelsebygget
Metodik som kan lugna
- använd filmen som utgångspunkt
Metodik som kan oroa
- låt eleverna skriva personligt, inte privat

Fortbildning på webben
- använd färdiga lektionsplaneringar/community

Språkutveckling i alla ämnen

So-ämnen - utveckla berättelsen och språket i alla ämnen
No-ämnen - utveckla berättelsen och språket i alla ämnen

Vad är dramaturgi?

Dramaturgi - använd den klassiska berättartekniken
Dramaturgin och livet - låt dramaturgin avslöja levande processer

 

Klicka för att läsa mer om Pennvässaren Läs mer om

Pennvässaren

Bildkort och kopieringsunderlag underlättar arbetet med metoden

Tillbehör:

Bildkort och kopieringsunderlag som underlättar arbetet tillsammans med barn och elever finns att köpa hos  Argument Förlag.

Bildkort

Kopieringsunderlag

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev med information om fortbildningskurser och glimtar från metodiken i Pennvässaren/Argument Förlag 2002.

© Veronica Grönte och Argument Förlag 2002
veronica@makete.se
073-90 12 12 5

____________________________________________________________________

Skrivarkurs

Gå en skrivarkurs som kompetensutveckling! Helgskrivarkurser och sommarskrivarkurser. Medlemmar i LR har 20% rabatt på författarskolans deltagaravgiften.

Läs om hur du kan använda MaketeMetodens material och vad upphovsrätten innebär.
Läs om författarskolan utan avgift. MaketeMetodens författarskola. Helg- och sommarkurser för allmänhet och pedagoger i samarbete med Kurser.se.

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications