Årskurs 1-7

Röster från lärare

Den metodik och det material som presenteras i Pennvässaren (2002) föregicks av fortbildningskompendier som gavs ut på Divendo förlag (1997-2001) För lärare som deltog i fortbildningskurser var detta ett helt nytt sätt att tänka och revolutionerande för deras undervisning. Här redovisarLärare - årskurs 1-7 - 1988-2006

Barbro Alvtegen:
”För det första vill jag säga att jag hade önskat mig den här kursen för 20 år sedan! För det andra vill jag säga att jag är väldigt irriterad över att jag inte kommit på det här själv! Så enkelt, så genialt!

Arbetssättet som jag inspirerats av är konkret och på samma gång fanta- sieggande. Eleverna blir väl förtrogna med berättandets uppbyggnad.När systemet avslöjats har eleverna möjlighet att komma vidare i sitt skrivan- de och fantasin kan flöda. Deras berättelser blir inte längre bara intressanta för dem själva. Numera lyssnar de aktivt på varandras berättelser, när de läser upp dem i klassen.

Jag har undervisat nybörjare sedan 1960. Berättandet har alltid legat mig mycket varmt om hjärtat och jag tycker jag har haft ganska lätt att inspi- rera mina elever att skriva. Skriva-kursen har dock bidragit till att jag nu känner en ännu större glädje i arbetet med elevernas språkutveckling. Det är numera aldrig någon elev som säger "jag vill inte" eller "jag kan inte" skriva.

Efter att ha inspirerats av olika övningar på kursen har jag använt mig av rollspel och dramatiseringar som hjälper eleverna att öva upp sin förmåga till inlevelse och empati. Utan denna förmåga förmår man inte heller att formulera sig i ord eller skrift. Jag anser, att skolans viktigaste uppgift är att öva barnen i att känna empati och att lära dem att använda språket i tal och skrift.

En människa som kan formulera sina tankar och känslor i ord får självför- troende och självinsikt och kan påverka sin omvärld. En människa som kan använda sitt språk, vågar räta på ryggen."
Barbro Alvtegen, lågstadielärare, Huskvarna -98

Agneta Gerrbo:
”Jag har arbetat med metoden sedan hösten 2000, då jag deltog i Radioskrivarklubbens Lärarskrivarklubb på nätet. Arbetssättet spred sig snabbt på skolan. Vi arbetar mycket med karaktärer. Varje elev får en bild att fantisera kring och börjar bygga upp karaktärerna med hjälp av ett karaktärsschema vi hämtar ur Pennvässaren.

Det utgår från tre delar: karaktärens yttre, inre och sociala sammanhang. Alla elever får under en lång tid lära känna sin karaktär genom att sätta in den i olika situationer och sammanhang. Vi skriver mycket. Ibland kan det bli flera skrivpass under veckan.

Vi märker att alla kommer igång, även de som annars inte tycker om att

formulera sig i text. Den stora skrivlusten har vi alla kunnat känna av. För att få struktur och dramatik i berättelserna använder vi oss av ett hinder- schema, även detta hämtat från Pennvässaren. Där får var och en möjlig- het att planera sin berättelse innan den byggs ut.

Man kan smyga in många viktiga ämnen som sedan kan leda till fina dis- kussioner där barnen kan klättra utanför sig själva och in i en annan per- son. Sedan kan man bygga vidare på situationer som deras karaktärer är med i.”
Agneta Gerrbo, grundskollärare, skolår 5, Hunnebostrand -05


Annelie Oscarsson och Frida Östlund:
”ALLA klarar att skriva en berättelse med en röd tråd! Det vi spon- tant säger redan nu är att vi borde ha lärt oss det här sättet att arbeta långt tidigare. Vi arbetar med ämnesövergripande arbete – SV/NO. Eleverna är flitiga och nyfikna. De har verkligen tagit till sig arbetssättet.

Eleverna har med hjälp av arbetsmodellen upptäckt många nya samband i naturen, till exempel näringskedjan – att äta eller ätas, behovet av fort- plantning och vikten av att ha en bra miljö att leva i. Nyfikenheten på övriga djur har väckts i och med att vi studerat djuren i vattnet. Att skapa spännande berättelser med smådjur som huvudkaraktärer har inspirerat både eleverna och oss!

Berättelserna om djuren blir mer verklighetsförankrade när eleverna an- vänder karaktärsschema och hinderschema för sin planering. Vi vet, för vi har jämförelsematerial.

ALLA kan nu skriva en berättelse som andra förstår. ALLA klarar att skriva en berättelse med en röd tråd. ALLA känner sig nöjda med sitt reslultat.
Annelie Oscarsson och Frida Östlund, skolår 4-6, Ludvika -06

Astrid Johansson:
"Tidigare har jag gått kurser på temat ”skrivprocessen”. De har gett mig några nya idéer. Den här kursen gav mig ett helt nytt sätt att tänka. Varför har jag inte fått lära mig detta tidigare? Jag är nu inne på mitt trettioandra år som lärare."
Astrid Johansson, lågstadielärare, Vaggeryd -98

Monica Nydenmo-Jonsson:
"Min lärarerfarenhet sträcker sig nu över ett kvarts sekel. Ofta flö- dar inspirationen och jag förmår engagera mina små skrivare, men inte förrän jag gått SKRIVA-kursen har alla lyckats få till det. Det blir som att följa en karta men hela tiden upptäcka nya saker efter vägen."
Monica Nydenmo-Jonsson, lärare 1-3, Vaggeryd -98

Elisabet Grönte:
"Jag arbetade som lärare på en resursskola med elever som var skol- trötta och inte såg någon mening med traditionellt skolarbete. Veronica Gröntes skrivsätt, Makete-metoden, blev elevernas och min stora till- gång. Eleverna fick genom små strukturerade övningar tag i sin berättar- och skrivtalang. Alla i klassrummet - även vi lärare skrev, berättandet blev lustfyllt och elevernas självförtroende växte.

Jag har återgått till klassundervisning och använder metoden i geogra- fi, svenska och naturorienterade ämnen.

Idén är att använda filmens välkända struktur och låta eleverna väva in nödvändig och utvecklande fakta i sina berättelser. Eleverna bygger där- med upp sitt eget läromedel genom att leta fakta, få struktur genom Ma- kete-metoden och slutligen krydda med fantasi.

Eftersom eleverna ser mycket på film känner de igen sig i upplägget. Lektionerna blir roliga, resultatet bra och barnen upplever att de lyckas. Att skriva är inte längre något hinder för eleverna. Både eleverna och sko- lan uppnår sina mål."
Elisabet Grönte, specialpedagog, Svartåskolan, Aneby -08

Röst från rektor

Rektor Mariann Fogelberg, Bredaryds skola,
Värnamo kommun, deltog i kompetensutveckling - 2004.
Läs refererens.

Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications