Rster frn lrare

Bild ska lggas till.

Lrare - rskurs 8-9, gymnasieskola & vuxenutbildning uttalar sig

Jag arbetar pa? gymnasiet. Har arbetat med Pennva?ssaren, utan att ha ga?tt kurs, och funnit materialet mycket va?rdefullt fo?r mina gymnasielever. De har alla utvecklats utifra?n sin egen niva?.

Med hja?lp av de la?ttfattliga symboler, bilder, scheman och o?vningar som finns i Pennva?ssaren har de fo?rsta?tt principerna kring dramatiskt bera?t- tande. Med la?tthet och engagemang har de bland annat analyserat och ja?mfo?rt struktur, karakta?rer och inneha?ll i Medea, Shakespeare och mo- derna sa?por.
Irene Coleman, Uddevalla gymnasium

Seminariet Bera?tta och skriv! gav mig ytterligare redskap i undervisningen. Jag har anva?nt mig av det i svenskundervisningen pa? Komvux med ett mycket lyckat resultat. Eleverna kom iga?ng med skrivandet direkt, vilket ibland kan ta va?ldigt la?ng tid.

Man kan sa?ga att den bera?ttande bilden fyller en semantisk funktion, ef- tersom man i skrivprocessen sedan kan ha?mta detaljer fra?n den redan "klara" bilden och pa? sa? sa?tt fylla ut sin text.
Ann-Sofie Karlsson/Komvux Herrljunga

"Kunskapen och strukturen har gett mina elever en "kick-off" info?r skrivprojekt, och hja?lp till dem som ej utvecklas. Slentrianskrivarna har fa?tt ett lyft. De sa?kra eleverna har utvecklat ett o?kat intresse fo?r "teknika- liteter".
Christer Ullemark, la?rare 7-9, Skillingaryd

Jag arbetar som bildla?rare pa? en ho?gstadieskola i Ga?vle. Filmska- pande intresserar mig och min ambition a?r att mina elever ska la?ra sig fo?rsta? filmens spra?k. Fo?r att fo?rkovra mig i a?mnet har jag ga?tt diverse fortbildningskurser, da?ribland en 20 poa?ngs kurs i media.

Veronica Gro?ntes material och metodik har verkligen fallit pa? plats hos mig. Jag har fa?tt goda ide?er och nya infallsvinklar. Tillsammans med ele- verna i 7:an, 8:an och 9:an har jag arbetat med karakta?rs- och hinder- schema. Ungdomarna a?r pa? hugget direkt! Arbetet har fungerat ja?ttebra! Eleverna har verkligen va?gat ta ut sva?ngarna. Fantasin frodas och kreati- viteten blommar! Strategierna o?ppnar nya infartsva?gar till bera?ttandets kod.

Fo?rut har jag bett eleverna att go?ra bildmanus. Resultaten har oftast bli- vit mycket torftiga. Nu, na?r eleverna arbetar efter hinderschema och har en genomta?nkt huvudkarakta?r som hela tiden fo?rva?ntas sto?ta pa? hinder,

blir bera?ttelserna betydligt mer intressanta. Eleverna har helt enkelt fa?tt hja?lp att komma in i ha?ndelsefo?rloppet, da?r spa?nning och dramatik inga?r som en naturlig del.
Anders O?stlund, bildla?rare a?r 7-9, Ga?vle

"Elever, som genom sitt ofta stora TV- och filmtittande redan a?r be- kanta med den dramaturgiska modellen, kan med hja?lpa av Veronica Gro?ntes material pa? ett enkelt sa?tt applicera dramaturgin pa? sitt eget skri- vande. Da?rmed kan elevens eget skrivande utvecklas.

Vi kom pa? att just detta arbetssa?tt skulle passa bra att anva?nda i t.ex hi- storia, da?r man kan la?ta eleverna forska och utforma historiska karakta?- rer."
Karolina Lundstro?m Sv/Eng, Charlotta Lundstro?m Sv/Eng, Cathrin Back- man Lo?fgren Sv/Hi, gymnasiela?rare, Umea? -99

"Under mina femton a?r som skrivarkursla?rare pa? en folkho?gskola har jag oavla?tligen letat efter anva?ndbart och inspirerande undervis- ningsmaterial i dramaturgi och i konsten att bera?tta och strukturera en historia. Det har knappast funnits na?got sa?dant! Fo?rst na?r jag gick pa? Dramatiska Institutets etta?riga Mediepedagogiska utbildning fick jag, fast endast muntligt, tillga?ng till en dramaturgisk och textanalytisk arbetsmo- dell som gjorde att jag kunde utveckla en skrivdidaktik va?rd namnet.

I fortbildningsmaterial SKRIVA - filmens dramatiska struktur som hja?lp- medel na?r barn bera?ttar (fo?rega?ngaren till Pennva?ssaren) fann jag a?ntli- gen ett verk som har en klargo?rande och tydlig struktur och som presen- terade de no?dva?ndiga verktygen fo?r att konstruera episka och dramatiska texter.

Jag har under ho?stterminen -98 anva?nt mig av det i min skrivarverkstad och funnit det oerho?rt stimulerande och genomta?nkt. Trots att det egent- ligen va?nder sig till la?rare i grundskolan, har jag inte haft na?gra som helst sva?righeter att tilla?mpa stora delar av det i min kurs i sko?nlitteratur fo?r vuxna deltagare. Mina 15 kursdeltagare har uppskattat uppslagen och tankarna kring hinderschema, karakta?rsbeskrivningar och dramatiska mo- deller. Da?r presenteras de no?dva?ndiga verktygen fo?r att konstruera episka och dramatiska texter. Materialet a?r oerho?rt stimulerande och genomta?nkt och har va?ckt ide?er och lust hos mig att utveckla nya metoder fo?r under- visning i dramatik och epik.

Att ha tillga?ng till sitt spra?k a?r sa? mycket mer a?n att ha kunskaper i gram- matik, ordfo?rsta?else och syntax. Att kunna beskriva och bera?tta om sitt liv och sin verklighet ger sja?lvinsikt och sja?lvfo?rtroende samt ger mo?jlighet till djupare kommunikation mellan en sja?lv och ens omva?rld.

I Veronica Gro?ntes material finns en ba?rkraftig vision och konstruktiva modeller: uppslag och verktyg som kan sa?ttas i ha?nderna pa? framtidens la?rare och elever! Materialet rymmer en ba?rkraftig vision och konstruktiva

modeller; uppslag och verktyg som kan sa?ttas i ha?nderna pa? framtidens la?rare och elever."
Charlotte Pauli, skrivpedagog och folkho?gskolela?rare, Jakobsbergs Folkho?gskola -99

Tidningsartikel

Kursdeltagare skrev artikel i tidningen Datorn i Utbildningen - 2006.
Ls artiken "Spelfim vssar pennan".


Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvssaren ges ut p Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nsta niv!

Prenumerera p Inspirationsbrev - skrivtips, tvlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Frfattarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grnte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications