Årskurs 8-9 & Gymnasiet

Röster från lärare

Bild ska läggas till.

Lärare - årskurs 8-9, gymnasieskola & vuxenutbildning uttalar sig

”Jag arbetar på gymnasiet. Har arbetat med Pennvässaren, utan att ha gått kurs, och funnit materialet mycket värdefullt för mina gymnasielever. De har alla utvecklats utifrån sin egen nivå.

Med hjälp av de lättfattliga symboler, bilder, scheman och övningar som finns i Pennvässaren har de förstått principerna kring dramatiskt berät- tande. Med lätthet och engagemang har de bland annat analyserat och jämfört struktur, karaktärer och innehåll i Medea, Shakespeare och mo- derna såpor.”
Irene Coleman, Uddevalla gymnasium

”Seminariet ”Berätta och skriv!” gav mig ytterligare redskap i undervisningen. Jag har använt mig av det i svenskundervisningen på Komvux med ett mycket lyckat resultat. Eleverna kom igång med skrivandet direkt, vilket ibland kan ta väldigt lång tid.

Man kan säga att den berättande bilden fyller en semantisk funktion, ef- tersom man i skrivprocessen sedan kan hämta detaljer från den redan "klara" bilden och på så sätt fylla ut sin text.”
Ann-Sofie Karlsson/Komvux Herrljunga

"Kunskapen och strukturen har gett mina elever en "kick-off" inför skrivprojekt, och hjälp till dem som ej utvecklas. Slentrianskrivarna har fått ett lyft. De säkra eleverna har utvecklat ett ökat intresse för "teknika- liteter".
Christer Ullemark, lärare 7-9, Skillingaryd

Jag arbetar som bildlärare på en högstadieskola i Gävle. Filmska- pande intresserar mig och min ambition är att mina elever ska lära sig förstå filmens språk. För att förkovra mig i ämnet har jag gått diverse fortbildningskurser, däribland en 20 poängs kurs i media.

Veronica Gröntes material och metodik har verkligen fallit på plats hos mig. Jag har fått goda idéer och nya infallsvinklar. Tillsammans med ele- verna i 7:an, 8:an och 9:an har jag arbetat med karaktärs- och hinder- schema. Ungdomarna är på hugget direkt! Arbetet har fungerat jättebra! Eleverna har verkligen vågat ta ut svängarna. Fantasin frodas och kreati- viteten blommar! Strategierna öppnar nya infartsvägar till berättandets kod.

Förut har jag bett eleverna att göra ”bildmanus”. Resultaten har oftast bli- vit mycket torftiga. Nu, när eleverna arbetar efter hinderschema och har en genomtänkt huvudkaraktär som hela tiden förväntas stöta på hinder,

blir berättelserna betydligt mer intressanta. Eleverna har helt enkelt fått hjälp att komma in i händelseförloppet, där spänning och dramatik ingår som en naturlig del.
Anders Östlund, bildlärare år 7-9, Gävle

"Elever, som genom sitt ofta stora TV- och filmtittande redan är be- kanta med den dramaturgiska modellen, kan med hjälpa av Veronica Gröntes material på ett enkelt sätt applicera dramaturgin på sitt eget skri- vande. Därmed kan elevens eget skrivande utvecklas.

Vi kom på att just detta arbetssätt skulle passa bra att använda i t.ex hi- storia, där man kan låta eleverna forska och utforma historiska karaktä- rer."
Karolina Lundström Sv/Eng, Charlotta Lundström Sv/Eng, Cathrin Back- man Löfgren Sv/Hi, gymnasielärare, Umeå -99

"Under mina femton år som skrivarkurslärare på en folkhögskola har jag oavlåtligen letat efter användbart och inspirerande undervis- ningsmaterial i dramaturgi och i konsten att berätta och strukturera en historia. Det har knappast funnits något sådant! Först när jag gick på Dramatiska Institutets ettåriga Mediepedagogiska utbildning fick jag, fast endast muntligt, tillgång till en dramaturgisk och textanalytisk arbetsmo- dell som gjorde att jag kunde utveckla en skrivdidaktik värd namnet.

I fortbildningsmaterial SKRIVA - filmens dramatiska struktur som hjälp- medel när barn berättar (föregångaren till Pennvässaren) fann jag äntli- gen ett verk som har en klargörande och tydlig struktur och som presen- terade de nödvändiga verktygen för att konstruera episka och dramatiska texter.

Jag har under höstterminen -98 använt mig av det i min skrivarverkstad och funnit det oerhört stimulerande och genomtänkt. Trots att det egent- ligen vänder sig till lärare i grundskolan, har jag inte haft några som helst svårigheter att tillämpa stora delar av det i min kurs i skönlitteratur för vuxna deltagare. Mina 15 kursdeltagare har uppskattat uppslagen och tankarna kring hinderschema, karaktärsbeskrivningar och dramatiska mo- deller. Där presenteras de nödvändiga verktygen för att konstruera episka och dramatiska texter. Materialet är oerhört stimulerande och genomtänkt och har väckt idéer och lust hos mig att utveckla nya metoder för under- visning i dramatik och epik.

Att ha tillgång till sitt språk är så mycket mer än att ha kunskaper i gram- matik, ordförståelse och syntax. Att kunna beskriva och berätta om sitt liv och sin verklighet ger självinsikt och självförtroende samt ger möjlighet till djupare kommunikation mellan en själv och ens omvärld.

I Veronica Gröntes material finns en bärkraftig vision och konstruktiva modeller: uppslag och verktyg som kan sättas i händerna på framtidens lärare och elever! Materialet rymmer en bärkraftig vision och konstruktiva

modeller; uppslag och verktyg som kan sättas i händerna på framtidens lärare och elever."
Charlotte Pauli, skrivpedagog och folkhögskolelärare, Jakobsbergs Folkhögskola -99

Tidningsartikel

Kursdeltagare skrev artikel i tidningen Datorn i Utbildningen - 2006.
Läs artiken "Spelfim vässar pennan".


Sidtopp


aaaaaaaaaaa Student

Pennvässaren ges ut på Studentlitteratur.

Utveckla ditt och dina elevers skrivande till nästa nivå!

Prenumerera på Inspirationsbrev - skrivtips, tävlingar och kurser.
Skrivarkurser - helg och sommarkurser via Författarskola.se
MaketeMetodens metodik Skrivarcommunity - Skrivboken.nu
Skrivarkurser i samarbete med Kurser.se

Skarmavbild 2014-11-07 kl. 22.51.28

__________________________________________________________

Kontakt: Veronica Grönte 073-90 12 12 5  veronica@makete.se www.forfattarskola.se

Sitemap

Webbproduktion av Carlén Communications